Viranomaistakaus liittyy yleensä johonkin tiettyyn lupaan ja sen edunsaajana on viranomainen. Viranomaistakauksilla katetaan usein vahinkoja, joita saattaa syntyä luvanvastaisesta toiminnasta. Tavallisimpia viranomaistakauksia ovat jätelain, ulosottolain, kuluttajansuojalain, maa-aineslain ja ympäristölain mukaiset takaukset.